Privacy statement

Algemeen

VitaliThuiswerken.nl (hierna te noemen VT) levert online live vitaliteitsdiensten aan werkgevers met als doel de vitaliteit, teambuilding en welzijn van hun medewerkers te bevorderen. Om dit realiseren heeft VT een assortiment aan online sessies ontwikkeld waar medewerkers aan kunnen deelnemen op de kennisgebieden beweging, voeding, leefstijl, thuiswerkplek en teambuilding.

We nemen je privacy zeer serieus. Deze privacy statement regelt en beschrijft de belangrijkste privacy beginselen die wij toepassen op de gegevens die we via onze diensten verzamelen. Wij gebruiken gegevens van onze klanten en deelnemers voor administratieve doeleinden zoals het uitbrengen van offertes, contracten en financiële zaken als ook het maken van sessie-afspraken voor onze diensten. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten van VT. Je dient je ervan bewust te zijn dat VT niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan onze privacy verklaring te accepteren.

VT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken of deelnemen aan ons vitaliteitsprogramma.

De medewerkers van VT zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die VT bezit.

VT verstuurt ook nieuwsbrieven. Deze worden alleen gericht gestuurd naar personen die zich hiervoor hebben aangemeld of in opdracht van de werkgever. Altijd heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief en om de gegevens aan te passen.

Het kan voorkomen dat we gebruik maken van content die op andere websites is geplaatst en via onze site beschikbaar gemaakt wordt. Denk hierbij aan links van websites van derden, video’s (YouTube/Vimeo) en social media kanalen (Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook). De techniek achter deze functies is van de desbetreffende websites en die bepalen hiermee bijvoorbeeld de weergavekwaliteit of ze volgen het gebruik. Wij hebben hierop geen controle. Lees hiervoor het privacy statement van de desbetreffende platform.

Op de website van VT kun je links aantreffen naar websites van anderen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt VT geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt VT?

Om in contact te kunnen komen en om te kunnen deelnemen aan de sessies vragen wij je om een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de sessies te kunnen organiseren en uitvoeren. Tevens vragen wij om een aantal persoonsgegevens om je op de hoogte te kunnen houden van relevante ontwikkelingen vanuit onze dienstverlening. Wij vragen om de volgende contactgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer

De gegevens worden verstrekt aan onze backoffice voor het maken van afspraken en nieuwsbrieven en aan de inhoudelijke experts die de sessies verzorgen en, indien nodig, aan andere ter zake deskundige vakspecialisten binnen VT.

Waar nodig kan voor specifieke sessies uit het oogpunt van voorbereiding- of analyse doeleinden aanvullende informatie over de persoonlijke vitaliteit worden opgevraagd. Denk hierbij aan zaken als;

 • Vragen m.b.t. eetpatroon
 • Vragen m.b.t. slaappatroon
 • Vragen m.b.t. klachten samenhangend met het gebruik van de thuiswerkplek
 • Conditie
 • Vitaliteitstest

VT verwerkt de aan gezondheid gerelateerde gegevens als uitzondering zoals gedefinieerd in artikel 30 UAVG 3.a.: Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel h, van de verordening, is het verbod om gegevens over gezondheid te verwerken niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door: hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover de verwerking noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk.

Rechtmatigheid

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen VT en de opdrachtgevers.

Doelen van deze verwerkingen zijn:

VT verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Informeren van geïnteresseerden over relevante ontwikkelingen vanuit onze dienstverlening
 • Uitvoeren van onze commerciële processen nodig om onze diensten aan te kunnen bieden
 • Organiseren van de VT sessies waar medewerkers voor hebben gekozen
 • Uitvoeren van de VT sessies waar medewerkers voor hebben gekozen

Bewaartermijnen

Gegevens die via de website worden ingediend worden daar 14 dagen bewaard. Na verwerking op de website worden gegevens overgezet naar de Europese Microsoft Office 365 omgeving. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vanuit de website overgezet naar de tooling die we daarvoor gebruiken.

Commerciële gegevens m.b.t. onze opdrachten worden opgeslagen in de Europese Microsoft Office 365 omgeving waar deze gegevens 7 jaar worden bewaard als onderdeel van de administratieve bewijsvoering.

Gebruiksgegevens binnen onze opdrachten worden verwerkt in jaarlijkse analyses voor onze opdrachtgevers en worden opgeslagen in de Europese Microsoft Office 365 omgeving waar deze gegevens 3 jaar worden  bewaard.

Gegevens over persoonlijke vitaliteit die worden opgevraagd ter voorbereiding van de sessie worden opgeslagen in de Europese Microsofte Office 365 omgeving en enkel bewaard tot uiterlijk 1 week na de sessie voor eventuele vragen. Wij bewaren de rapportages en analyses niet, wel adviseren we de deelnemers om zelf een kopie van de opgeleverde zaken te bewaren indien er een follow up wordt verwacht.

Jouw rechten

Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn zullen we deze corrigeren. Je mag ons op elk moment vragen je gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. Je mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op jouw verzoek gegevens overdragen aan een door jou aan te geven derde.

Verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

VitaliThuiswerken.nl
Waterwereld 140a
5658 RN Eindhoven
040 2094135
backoffice@vitalithuiswerken.nl

VitaliThuiswerken.nl is een handelsnaam van FiniVision ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer van 56682743.

Indienen van een klacht

Klachten of vermoedelijke klachten over het niet goed omgaan met je gegevens kun je melden via backoffice@vitalithuiswerken.nl. Binnen 5 werkdagen zal een medewerker van VT reageren. Daarnaast kun je ook of daarna een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoewel VT niet verplicht is om een functionaris gegevensbescherming in dienst te hebben, heeft VT deze wel aangesteld. De functionaris gegevensbescherming is per e-mail te bereiken op backoffice@vitalithuiswerken.nl.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de diensten en websites van VT, zoals programmatuur, teksten, afbeeldingen en geluiden, berusten bij VT. Voor het kopiëren of openbaar maken van content die op de website staat van VT dient schriftelijk of per email toestemming te worden gevraagd.

Cookie statement

VT werkt niet met commerciële cookies. Internetgebruikers hebben vaak de mogelijkheid om standaard cookies te accepteren of te weigeren. VT is niet verantwoordelijk voor deze instellingen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze verwerkingsverantwoordelijke via backoffice@vitalithuiswerken.nl.

Versie 2021.04.23

X